Wat moreel beraad is.   De positieve effecten.   De randvoorwaarden.

 
Wat is moreel beraad ?
Het is een gestructureerd (inter)collegiaal gesprek. Eén van de deelnemers brengt een concrete situatie in waar hij/zij last van heeft.   Aan de hand van deze casus ga je op zoek naar de onderliggende schurende waarden en een oplossing. Centraal staat het waarom van bepaalde keuzes. Oordelen hebben geen plaats in dit vertrouwelijke gesprek. Een onafhan-kelijk en getrainde gespreksleider begeleidt de dialoog in een groep van 10 - 14 deelnemers. 
Positieve effecten.
Moreel beraad helpt om beter om te gaan met lastige morele dilemma’s. Het draagt bij aan het verminderen van de morele stress,  het vergroot het onderling respect,   werkt positief op de kwaliteit en effectiviteit van het werk en de samenwerking binnen teams.
Belang voor de organisatie  
 
ruimte voor andere manieren van leren en bevragen van routines
 
identiteit, visie en missie krijgen vorm
 
goed werkgeverschap zorg voor medewerkers en veilig en open klimaat
 
efficiëntie en productiviteit nemen toe
 
vermindering ziekteverzuim toename werkplezier, kosten verlagend
 
beleid rondom morele kwesties ontwikkelen, aanpassen of implementeren.
 
Moreel beraad in het kort
 
gesprek van en voor professionals
 
kleine groep 10 -14 medewerkers
 
concrete casus uit eigen praktijk
 
waarden en normen staan centraal
 
multidisciplinair vergroot begrip
 
beperkte tijd 75 – 90 min.
 
vaste structuur geeft houvast
 
gespreksleider geschoold en onafhankelijk

Meer over ondersteuning bij moreel beraad/ethiek activiteiten  ?